BAG

Фирмена политика

„Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД като водещо авиационно дружество в България и Югоизточна Европа очертава в дейността си няколко приоритета:

- да създава и развива успешни партньорства с най-добрите компании във всички области на авиационната индустрия, като продължава да подсилва позиция си на най-надежден и интересен авиационен партньор в региона. Израз на това е факта, че „Бългериан Еъруейз Груп” АД е не само собственик на националният превозвач на Република България - авиокомпания „България Ер” АД, но й най-големия консолидатор на пазара на авиационни превози като обединила авиокомпания „Хемус Ер” АД и „Бул Ер”АД. Освен това „Бългериан Еъруейз Груп” вече е създало успешни съвместни предприятия с „Луфтханза Техник” АГ (Хамбург); „Фрапорт” АГ (Франкфурт); „Суиспорт Интернешънъл”; „Нюанс Груп”; „Луфтханза Скай Шефс” АГ (Франкфурт); „Алфа Кетъринг”; „Амадеус ИТ Груп”.

- да бъде социално отговорна компания към хората, с които работи – нашите сътрудници са тези, които смятаме за най-важният и ценен ресурс за развитието на групата. Наша основна грижа е осигуряването на необходимите ресурси и добри условия на труд, здравословна работна среда и микроклимат, в съответствие на изискванията на закона и най-добрите международни практики. Особено внимание е обърнато на ефективното управление на рисковете, свързани с опасностите на работните места, не допускане и профилактика на инциденти и трудови злополуки, заболявания и други, застрашаващи живота и здравето фактори не само на нашите служители, но и на всички други сътрудници, които работят на територии под контрола на „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД. Провеждане на обучения и ежедневен контрол на информираността на персонала относно отговорностите и задължения за опазване на собственото си здраве по време на работа, както и това на колегите си.

- създаването и подържането на добър психологически климат и мотивация на нашите служители, чрез личен пример, насърчаването на добрите практики на комуникация, взаимодействие и отношение както вътре и сред екипите така и с външни партньори.

- да минимизираме рисковете за околната среда и да използваме най-съвременните екосъобразни технологии и практики. Осъзнавайки глобалните заплахи от замърсяване на природата се стремим да дадем своя принос за нейното опазване. Всяка една компания в групата осъзнава своята отговорност, която носи пред бъдещите поколения, като се ангажира, чрез начина на управление и контрол на процесите да влияем, да предотвратява и/или намалява евентуални вредни въздействия върху околната среда, включително и замърсяване, вследствие на авиациони и други съпътстващи дейности. Постоянно подобряваме характеристиките на продуктите и услугите, които предоставяме, с оглед създаване на такива, оказващи възможно най-малко вредно въздействие върху околната среда. Стремим се да сме информирани, за да спазваме стриктно приложимите законови и други изсквания, отнасящи се до аспектите на околната среда. Чрез личен пример и информационни кампании, мотивираме своите служители и нашите партньори и се опитваме да повлияем на тяхното поведение в посока опазване на природата

- в изпълнение на поставените цели и очертаната стратегия да разчитаме на стройна системата за управление на процесите, с която се ангажираме да осигуряваме необходимите ресурси и която възприемаме като средство за постигане на напредък и цялостното ни развитие в авиационната индустрия.